Hi, I'm Noa.


I am an Assistant Professor at IDS, Osaka University.

Latest News


Highlighted Publications

Tong Xiang, Liangzhi Li, Wangyue Li, Mingbai Bai, Lu Wei, Bowen Wang, Noa Garcia (NeurIPS 2023 D&B track)

Code

Noa Garcia , Yusuke Hirota, Yankun Wu, Yuta Nakashima (CVPR 2023, Highlight)

Data

Yusuke Hirota, Yuta Nakashima, Noa Garcia (CVPR 2023)

Yusuke Hirota, Yuta Nakashima, Noa Garcia (FAccT 2022)

Yusuke Hirota, Yuta Nakashima, Noa Garcia (CVPR 2022, Oral)

Website Code Video MLRC2022

Nikolaos-Antonios Ypsilantis, Noa Garcia, Guangxing Han, Sarah Ibrahimi, Nanne Van Noord, Giorgos Tolias  (NeurIPS 2021 D&B track)

Website Data Code Video

Tianran Wu, Noa Garcia, Mayu Otani, Chenhui Chu, Yuta Nakashima, Haruo Takemura (BMVC 2021)

Website Data Video

Noa Garcia, Mayu Otani, Chenhui Chu, Yuta Nakashima (AAAI 2020)

Website Data Code

Zekun Yang, Noa Garcia, Chenhui Chu, Mayu Otani, Yuta Nakashima, Haruo Takemura (WACV 2020)

Noa Garcia, Benjamin Renoust, Yuta Nakashima (ICMR 2019)

Code

Students

Current students

Alumni

Project Websites